محل تبلیغات شما

آموزش ارز دیجیتال بنابراین 1.  تمامی انواع رمزارزها براساس یک سیستم توزیع هستند؛ بنابراین اغلب مانند دفاتر کلی که توزیع شدهاند، توصیف میشوند.  کاربران تراکنشها را درست مانند هر الگوریتم بلاکچین دیگری اعتبارسنجی میکنند با این تفاوت که هر کسی صرفنظر از ارزش، از صفر شروع میکند.  یعنی یک سکه حرکت پر از رونق قوی داشته است.  transparency 4
 رکتشدن توسط یک سکه یا رکتشدن یعنی از ضررهای قابل توجهی ؛Rekt رنج میبرید.  ولی اجازه دهید مثالی را بیان کنیم که درک موضوع را سادهتر میکند: بلوک در بلاکچین این .  این بدان معناست که هر ارزی که روی بستر بلاکچی ن دیگری ساخته نشده باشد و از منابع کدی خودش استفاده کند، به عنوان سکه تعریف میشود.  Wallet 20 || ارز دیجیتال )شاید بپرسید آیا با دانستن آدرس عمومی، حدسزدن آدرس خصوصی ساده است یا خیر؟ پاسخ منفی است.  جامعهای از ماینرها را دربرمیگیرد که منابع )قدرت )Mining Pools( 2
 30 || ارز دیجیتال شبکهی لایتینگ بعد از نگاه دقیقتر به سیستم اثبات کار، خواهید دید که این سیستم به احتمال بسیار زیاد دارای مشکل مقیاسپذیری قابل توجهی است.  Securities and Exchange Commission  رمزارزها چه هستند؟ مفاهیم بلاکچین ممکن است شنیده باشید که رمزارزها هکنشدنی و امن هستند و ویژگیهای دیگری نیز دارند ولی اجازه دهید با بررسی فناوری و تکنولوژی پایهای آنها بحث را شروع کنیم.  استخراجکنندگان میخواستند به دلیل اینکه در زبان انگلیسی به معنای چنگال است.  این تراکنشهای کوچک تنها در صورتی روی بلاکچین BTC یکدیگر ذخیره میشوند که هر دو کاربر پایان آن را امضا کنند و این کانال را ببندند.  شتکوین ! 4 ؛یک شتکوین، سکهای است که هیچ ارزش ذاتی ندارد. 
 بلاکچین || 39 سکه علاقهمند هستید، میتوانید جزئیات بیشتری از سیستم امتیازدهی را در کاغذ سفید بخوانید(.  Ethereum 6.  به عنوان مثال: بیتکوین 2، لایتکوین 3، داجکوین 4 و.  این وکیل از طرف انتخابکنندهی خود عمل میکند و بلوکها را تأیید میکند.  مخففهای زیر به شما کمک خواهد کرد که متون، وبلاگها و سایر منابع را متوجه شوید
 افراد مقیاسپذیری شرکتها را به عنوان پتانسیلی برای افزایش سود و درآمد در نظر میگیرند.  علاوه بر این، شبکه ارتباطهای غیرمستقیمی نیز ایجاد میگردد.  » پائول 97 یورو و مغازه 3 یورو « به » پائول 100 یورو و مغازه 0 یورو « هر طرف از ترامه ایجادشده یک کپی میگیرد و پائول یک قهوه دریافت میکند. .  این نکته مهم است که این الگوریتم تنها در ارتباط با سایر احتمالات استخراج کار میکند تا قادر باشد سکهها را بسوزاند، آنها باید از ابتدا ساخته میشدند
 اکنون که به دید نسبتاً گستردهای دربارهی تکنولوژی بلاکچین رسیدهایم، زمان آن فرا رسیده است که بدانیم اعتبارسنجیها چگونه کار میکنند.  اولاً، همانطور که میدانید، رمزارز به این دلیل به این نام شناخته میشود چون نیازمند کارهای رمزگشایی برای اعتبارسنجی اطلاعات است. com/watch?v=pzI13vmEytY همانطور که بالاتر ذکر شد، این یک مسئلهی شدیداً تئوری است که به عقیدهی ما هرگز رخ نخواهد داد.  در این الگوریتم، کاربر امتیازها را از یک امتیاز مهم جمعآوری میکند.  Fork 
.  1.  الگوریتمهای زیاد دیگری وجود دارند ولی اینجا این بحث را تمام میکنیم چون در رابطه با بلاکچین، مواردی که به آنها اشاره کردیم مهمترینها بودند.  از طرف دیگر، گرههای کامل، بلاکچین کامل را ذخیره کرده و اطلاعات یا تراکنشها را برای ایجاد یک توافق کامل ارسال میکنند.  هر LTC را به بلاکچین بیتکوین و لارا دو تراکنش سپس به هم مرتبط شده و با یک شمارهی مخفی قابل تصاحب هستند. برای اطلاع بیشتر به

آموزش ارز دیجیتال مراجعه کنید.
 در این فصل، این موضوع را بررسی میکنیم که هر بلوک چگونه اعتبارسنجی شده و چه راههای مختلفی برای اجرای بلاکچین وجود دارد.  معمولاً حرفهایهای پرآوازهی یوتیوب یا توییتر به خاطر تأثیر گستردهای که دارند، سکهها را شیل میکنند.  درحالیکه روز به روز توجه رسانهها و عموم بیشتر مردم به این موضوع جلب میشود، ضروری است به مردم آموزش دهیم که چطور با این انقلاب برخورد کنند.  این کتاب شالودهی گستردهای برای کسی که میخواهد به این انقلاب اقتصادی بپیوندد و به دنبال این است که بداند چطور به آن چنگ بیندازد ارائه میکند.  این کتاب راهنمایی برای یک شبه میلیونرشدن نیست؛ این کتاب پایه و اساس مستدلی درخصوص فناوری پشت این موضوع و همچنین تحلیل سرمایهگذاری را فراهم میکند
 هر کامپیوتر، تمام یا بخشهایی از بلاکچین را ذخیره میکند.  رمزارزها چه هستند؟ || 25 فورکها فورک در دنیای رمزگذاری، هیچ ارتباطی به غذا یا کشاورزی ندارد 1.  قابلتوجهترین مزیتهای این الگوریتم این است که انرژی برق بسیار کمتری مصرف کرده و خطر متمرکزسازی ندارد که ممکن است با حملهی PoW نسبت به 51 درصدی همراه باشد.  ولی برخلاف پاداشها به تعداد سکههایی که PoS پاداشها به توان پردازش بستگی دارند، در فرد نگهداری میکند، وابستهاند.  به عنوان مثال اتریوم » سوخت « میشوند
 )هزینهی دوبرابری فرایندی را توصیف میکند که در آن فرد میتواند داراییهای 10 یورو ارز دارد. .  شروع. com » توکنها « و » سکهها « ،» تمام « بررسی کرده و فیلتر نمایش دادن را بر اساس انتخاب کنید(.  )از لحاظ تئوری، حتی ممکن است تا این حد پیش برود که اگر شبکههای لایتینگ مختلفی روی بلاکچینهای مختلف وجود داشته باشند، کاربر بتواند یک کانال پرداخت ی ایجاد کند و سکهها را به شکل فوری از یک ارز به دیگری مبادله نماید( برای اطلاع بیشتر به

معاملات الگوریتمی مراجعه کنید.


آموزش ارز دیجیتال

com » توکنها « و » سکهها « ،» تمام « بررسی کرده و فیلتر نمایش دادن را بر اساس انتخاب کنید(.  )PoB( اثبات سوزاندن یک روش ،PoS سیستم جایگزین دیگر، اثبات سوزاندن است که مانند ذخیرهکنندهی انرژی است.  Segwit update 26 || ارز دیجیتال تمام تراکنشها روی بلاکچین ذخیره شوند، اندازه بلوک را افزایش دهند.  اگر به واحدی است که با استفاده از آن میتوان قدرت تجهیزات کامپیوتری را برای :Hashrate .  بیایید فرض کنیم هزینهی یک قهوه 3 یورو است
 BTC که برای مثلاً استخراج در نتیجه، به تازگی خطر 51 درصدی حمله ایجاد شده است.  ولی این روش، روی دیگری نیز دارد.  هر دو طرف هر زمان که بخواهند میتوانند کانال را ببندند؛ تنها لازم است آخرین ترامه را ایجاد کنند که روی بلاکچین ذخیره خواهد شد.  البته افراد نمیتوانند اسامی سایرین را ببینند و تنها اطلاعات قابل رؤیت، آدرسهای عمومی هستند(.  با توجه به اینکه شبکهی لایتینگ در مرحلهی پیشرفت قرار دارد موضوع این است که آنها در آیندهای نزدیک با جایگزینی بهتر خواهند آمد
 این مشخصات برای اجرای قراردادهای هوشمندانه کامل و عالی هستند.  ایدهی پشت این الگوریتم این است که ممکن است یک حمله بسیار دشوار که در PoS باشد و المان خطر بیشماری را با خود داشته باشد، برخلاف سیستم نگاهی داشتیم.  این محتمل است، چون شما هیچ منابعی را به ارز، زمان یا انرژی برق هدر نمیدهد )برای درک بهتر PoS خطر نمیاندازید و چون این مطلب ویدئوی منتشر شده در آدرس زیر را تماشا کنید.  آنگاه پائول LTC به اندازهی ده BTC بیایید فرض کنیم یک خود را به بلاکچین لیتکوین میفرستد.  مثال: مدیر عامل FUD را گسترش میدهد.  کلید خصوصی 1 که رمز عبور شماست، کدی است که از کاراکترهای تصادفی ایجاد شده و با آن میتوانید به منابع دسترسی داشته باشید
 Initial Coin Offering 2.  » اثبات شرط « بلاکچین چگونه کار میکند؟ بلاکچین بر مبنای چندین بلوک است که به یکدیگر متصل بوده و حاوی اطلاعات مختلفی هستند.  16 || ارز دیجیتال دومین نوع از بلاکچینها، کنسرسیومی 1 یا همان انواع ائتلافی است.  » سوخت « است که erc دارای توکنهای 20 1.  Moon 3
 توکنها اغلب بلاکچین اتریوم هستند.  جامعهای از ماینرها را دربرمیگیرد که منابع )قدرت )Mining Pools( 2.  BTC که با کاهش پاداشهای استخراج در استخراجکردن تنها راهی است که سکههای جدید بتوانند وارد یک شبکه شوند.  منتقدین دربارهی توان « توان اجماعی حرف درستی میزنند، یعنی اگر سکههای بیشتری داشته باشید 36 || ارز دیجیتال بیشتری دارید.  ایجادکنندهی این نوع از بلاکچینها میتواند تصمیم بگیرد که چه کسی امکان افزودن اطلاعات را داشته باشد یا آن را ببیند
 یکی از ویژگیهای اصلی این روش، نبود استخراج بلوک است، بدین معنا که این الگوریتم خطر حملهی 51 درصدی ندارد.  شتکوین ! 4 ؛یک شتکوین، سکهای است که هیچ ارزش ذاتی ندارد.  پاداشها برای بلوکهای ایجادشده و کارمزدهای تراکنش بسته به درصد سهم کل و مدتزمانی که سکهها نگهداری میشوند، توزیع شدهاند به p.  رمزارزها به شدت نوسان دارند و بنابراین با ریسک زیادی همراهاند.  )این موضوع در بخشهای آینده با جزئیات بیشتری توضیح داده خواهد شد( برای اطلاع بیشتر به

آموزش ارز دیجیتال مراجعه کنید.
 استخرهای استخراج پردازشی( خود را برای استخراج ارزهای دیجیتال گرد هم آوردهاند.  در این سیستم لازم است واسطه، ارز کافی در کانال پرداختی مناسبی را داشته باشد.  کانال پرداخت، ارتباط بین دو کاربر است که میتوانند به ارسال کنند.  این بدان معناست که استخر استخراجی با 51 درصد توان استخراج، میتواند سود خود را از رمزارزهای اساسی به صورت ناعادلانه دوبرابر کند » تراژدی عوام « )استخراج خودخواهانه(.  ، تولید تمام طلاها در سال 2017 در حال حاضر، به دلیل دشواری فزاینده و هزینههای گزاف برق، استخراج رمزارزهای مشهور، دیگر برای بیشتر افراد حقیقی سودی ندارد )وقتی تصمیم بگیرید سکههای کوچک بازاری را استخراج کنید، هنوز هم میتواند مفید باشد( برای اطلاع بیشتر به

معاملات الگوریتمی مراجعه کنید.
 Lighting network رمزارزها چه هستند؟ || 23 ،» اثبات کار « نگاه کوتاهی به چگونگی عملکرد اعتبارسنجیها و متمایزسازی بین 1 و سایرین خواهیم انداخت.  ممکن است بپرسید هرکدام از اینها چه هستند؟ هنگامی که در حال ایجاد حساب ایمیل هستید، ابتدا بررسی میکنید آدرسی که میخواهید از قبل توسط کسی گرفته شده است یا نه، و سپس رمز عبوری انتخاب میکنید.  پول احمق 3؛ فرایندی است که در آن، افراد میخواهند تنها به دلیل اینکه دیگران روی حباب یا سرمایهی رو به افزایش دیگری سرمایهگذاری میکنند، آنها نیز سرمایهگذاری کنند! مقامات نظارتی تبادلات ایالات متحده ؛SEC – کمیسیون بورس و اوراق بهادار 4 که تبادلهای مرسوم و روشهای تجاری آنها را کنترل میکنند.  بدون اینکه سیستم در حال کار باشد، شروعکردن فرایند مقدور نیست.  در نظریهی بازیها، سناریویی وجود دارد که نامیده میشود که بیان میکند یک کالا به میزان کمتری از خواستهی مردم تولید میشود یا بیشتر از مقدار خواستهشده مصرف میشود
 محاسباتی که در پس آن وجود دارد بسیار پیچیده است.  Ethereum 6.  اگر آن را گم کنید، سکههای شما از دست میروند.  Consortium رمزارزها چه هستند؟ || 17 مستقیماً نشان میدهد که به دلیل گزارش خطا در سایر کامپیوترهای موجود در شبکهی غیرمتمرکز، برخی اطلاعات تغییر کردهاند.  البته، محکمکردن این مقدار ارز، متفاوت با استخراج عادی پاداش داده خواهد شد
 )هزینهی دوبرابری فرایندی را توصیف میکند که در آن فرد میتواند داراییهای 10 یورو ارز دارد.  در این الگوریتم، کاربر امتیازها را از یک امتیاز مهم جمعآوری میکند.  قبل از اینکه یک گره پیشرفته قابل استفاده باشد، لازم است کاربر آن را محکم کند تا قادر به ایجاد آن باشد.  رمزارزها چه هستند؟ || 25 فورکها فورک در دنیای رمزگذاری، هیچ ارتباطی به غذا یا کشاورزی ندارد 1.  نخست اینکه غیرمتمرکز هستند؛ بدین معنا که دادهها روی یک کامپیوتر یا یک پایگاه اطلاعاتی یا به عبارت دیگر فقط در یک محل ذخیره نمیشوند


آموزش ارز دیجیتال

 این نوع از بلاکچین برای مناسبات تجاری بسیار جذابتر است که در ادامهی این کتاب با جزئیات بیشتری در مورد آن بحث خواهیم کرد.  مثال: مدیر عامل FUD را گسترش میدهد.  » اثبات شرط « بلاکچین چگونه کار میکند؟ بلاکچین بر مبنای چندین بلوک است که به یکدیگر متصل بوده و حاوی اطلاعات مختلفی هستند.  این یعنی یک رمزارز منتشر شده است و اولین سکهها یا توکنها قبل از اینکه در یک تبادل لیست شوند، فروخته شدهاند.  چرا باید این کتاب را بخوانید؟ در ابتدای این کتاب نظریهی اصلی پشت رمزارزها را به زبانی ساده و با ذکر چندین مثال آشکار خواهیم کرد
 1.  خطر 51 درصدی حمله، احتمال آن است که یک استخر استخراج 2، تراکنشها را به دلیل موقعیت برتر آنها، دستکاری کند. )» کارهای پیچیدهای را حل میکنند « ، مختلف قضاوت مشکلات زیستمحیطی که از آن انتقاد شده، کاری دشوار است؛ در حال حاضر کارشناسان، کل استخراج بیتکوین را تخمین میزنند که 17 تراوات ساعت است که معادل حدود 0.  اما در یک شبکهی غیر متمرکز، با توجه به اینکه خبری از کنترل مرکزی و نگهداری حسابها نیست، مسئله متفاوت است.  Satoshi - Sat 2
 به همین علت، بلاکچین تغییرناپذیر است.  این امتیاز میتواند شاخصی از میزان قابل اعتمادبودن عضو باشد.  consensus 2.  30 || ارز دیجیتال شبکهی لایتینگ بعد از نگاه دقیقتر به سیستم اثبات کار، خواهید دید که این سیستم به احتمال بسیار زیاد دارای مشکل مقیاسپذیری قابل توجهی است.  از نظر » درخطرنبودن هیچچیز « یک مسئلهی تئوریک دیگر، مسئلهی تئوری، این بدان معناست که ممکن است کاربران قادر باشند دوبرابر داراییشان خرج کنند )این فرایند کاملاً پیچیده بوده و درک بیشتر آن حیاتی نیست(.  بدین معنا که کاربر تنها بخشی از بلاکچین را روی کامپیوتر خود ذخیره میکند و هدف اصلی او ارسال و دریافت پرداختها میباشد
 کاربران به دنبال کوچک نگهداشتن اندازهی بلوک بودند تا تنها از بلاکچین برای تراکنشهای بزرگ استفاده شود.  پرکاربردترین نوع آن، بلاکچین عمومی است که هرکسی میتواند به آن دسترسی داشته باشد و اطلاعات را از روی آن بخواند.  ولی به منظور تصاحب سکهها، باید کلید خصوصی خود را در اختیار داشته باشید! تنها با کلید خصوصی، در اختیار گرفتن سکهها روی هر دو زنجیره امکانپذیر خواهد بود.  بلاکچین || 39 سکه علاقهمند هستید، میتوانید جزئیات بیشتری از سیستم امتیازدهی را در کاغذ سفید بخوانید(.  امروزه افراد حقیقی میتوانند کارت گرافیکی نیاز است را اجاره کنند
 ما از قبل آموختیم که هر بلوک بلاکچین باید اعتبارسنجی شود تا اجماع ایجاد کارهای رمزگذاری » استخراجکننده « شود.   مقدمه با گذر زمان که رمزارزها روز به روز جذابیت بیشتری پیدا میکنند، سروصدای زیادی اطراف آنها ایجاد میشود که دامنهی تغییر آن از ی تا میلیونرهایی که به صورت قانونی پدید میآیند، است.  در این سیستم لازم است واسطه، ارز کافی در کانال پرداختی مناسبی را داشته باشد.  PoW و PoS دو دنیای از یک شبکه استفاده میکند که توسط گرههای واقعی و گرههای Xtrabytes مجازی شبکه اجرا شده است.  شتکوینها معمولاً شرطهای کوتاهمدت برای سودبردن هستند
 یعنی یک سکه حرکت پر از رونق قوی داشته است.  قرار میدهند، فکر میکنند قیمت بالا خواهد » بلندمدت « افرادی که خودشان را در قرار میدهند، تصور میکنند » کوتاهمدت « رفت در حالیکه افرادی که خودشان را در قیمتها افت خواهند داشت.  بدون سیستم مبادلات اتمی، هر دو نفر باید BTC دارد و قصد دارد LTC ده پای مبادله بروند و قراری برای خرید یا فروش بگذارند.  مسیرهای دو سکه به طور غیرقابل بازگشتی جدا میشوند.  میشود اختراع شد و سیستمی را توصیف میکند که در آن کاربرهای شبکه میتوانند سکههای خود را بدون استفاده از هیچ دستگاهی وارد سهم کنند. برای اطلاع بیشتر به

آموزش ارز دیجیتال مراجعه کنید.
 این کلید معمولاً حاوی 32 یا 64 حرف و عدد است.  نکتهی قابل توجه این است که هر بلوک بسته به محتوایی که دارد، کدی تولید میکند که در بلوک بعدی با اطلاعات جدید دیگری ذخیره میشود.  BTC که برای مثلاً استخراج در نتیجه، به تازگی خطر 51 درصدی حمله ایجاد شده است.  یک راهحل میتواند این باشد که شرکتی به عنوان واسطه عمل کند. » هستم HODLING من « : شایع شده است، جایی که موضوع این بوده است برای یک زندگی عزتمند دست نگه « : برخی دیگر آن را به این جمله ربط میدهند به طور کلی این واژه دربارهی دستهای از 
 گرهها به گرههای کامل و سبک 3 ت قسیم میشوند؛ که در آن گرههای سبک به کاربران اشاره دارد.  قبل از اینکه یک گره پیشرفته قابل استفاده باشد، لازم است کاربر آن را محکم کند تا قادر به ایجاد آن باشد.  تمام سکههایی که به عنوان مثال، به آنها اشاره میکنیم به معنای توصیه به سرمایهگذاری روی آنها نیست.  Masternodes 3.  خواهد بود که در حال حاضر DASH این مورد هزار ،DASH )در شبکهی 
 Consortium رمزارزها چه هستند؟ || 17 مستقیماً نشان میدهد که به دلیل گزارش خطا در سایر کامپیوترهای موجود در شبکهی غیرمتمرکز، برخی اطلاعات تغییر کردهاند. » پیتر 50 یورو به هلن قرض میدهد « )فرض کنید اطلاعات را ذخیره میکند و براساس مرتبهی حروف و تعداد استفادهشده، کدی اگر هلن بخواهد به یک بلوک دسترسی .  درنتیجه، تنها مشارکتکنندگان در دارند، به همین دلیل این نوع بلاکچین پردازش سریعتری را تضمین میکند و همچنین ایجادکنندگان آن میتوانند تصمیم بگیرند که مشارکتکنندگان در آن به صورت عمومی یا ناشناس فعالیت کنند.  ما، مارچین کاسپرچیک 1 و ماروین نیوفیند 2، سرمایهگذارهای تماموقت رمزارزها هستیم.  مزرعه استخراج که تمام قدرتش را روی استخراج یک ارز دیجیتالی متمرکز کرده است
 این امتیازها با 38 || ارز دیجیتال نرخ هش1 استخراجکردن قابل مقایسه است و بنابراین برای اعتبارسنجی بل وکها و تراکنشها استفاده میشود.  دیوار خرید جمع تمام » عمق بازار « تبادلها یک نمودار برای سفارشهای محدود برای خریدن در همان قیمت خاص )سبز( است.  ،» به سمت ماه « ماه 2؛ یا افرادی که انتظار دارند یک سکه به ماه برسد، فکر میکنند ارزش سکه افزایش خواهد یافت.  برخلاف بسیاری از کتابهایی که دربارهی موضوع رمزارزها نوشته شدهاند؛ اما جنبههای عملی و روشهای سرمایهگذاری را فراموش کردهاند، این کتاب قصد دارد راه ورود سادهای به بخش فنی و همچنین بخش اقتصادی، فراهم کند.  Securities and Exchange Commission  رمزارزها چه هستند؟ مفاهیم بلاکچین ممکن است شنیده باشید که رمزارزها هکنشدنی و امن هستند و ویژگیهای دیگری نیز دارند ولی اجازه دهید با بررسی فناوری و تکنولوژی پایهای آنها بحث را شروع کنیم. برای اطلاع بیشتر به

معاملات الگوریتمی مراجعه کنید.


آموزش ارز دیجیتال

 پائول و این کافیشاپ کانال پرداختی ایجاد میکنند و پائول 100 یورو در آن سهم دارد، درحالیکه کافیشاپ هیچ سهمی نخواهد داشت چون باید به آن پرداخت انجام شود.  درهرحال، به خاطر توجهی که به این موضوع دارید از شما سپاسگزاریم.  Fuel 22 || ارز دیجیتال )برای دیدن تمام سکهها و توکنها میتوانید به سایت مراجعه کنید؛ میتوانید مقادیر تمام سکهها را www.  proof-of-work رمزارزها چه هستند؟ || 19 قبل از رسیدن به بخش عملیاتی بلاکچین، نگاهی سریع به چگونگی شناسایی حسابها توسط بلاکچین و همچنین چگونگی استفاده از آنها میاندازیم.  این کار توسط یک قرارداد این حق را میدهد تا سکهها را وارد سهم کند )این قرارداد هر زمانی قابل لغو است( برای اطلاع بیشتر به

آموزش ارز دیجیتال مراجعه کنید.
 کاربرها میتوانند مدت زمان آن را تعیین کنند.  به عبارت دیگر، بیشتر بلاکچینها به صورت همزمان روی میلیونها کامپیوتر ذخیره میشوند.  STEEM 1.  اولاً، همانطور که میدانید، رمزارز به این دلیل به این نام شناخته میشود چون نیازمند کارهای رمزگشایی برای اعتبارسنجی اطلاعات است.  Masternodes 3
 دومی گرههای کوچکتری هستند که براساس گرههای فیزیکی میباشند.  خطر 51 درصدی حمله، احتمال آن است که یک استخر استخراج 2، تراکنشها را به دلیل موقعیت برتر آنها، دستکاری کند.  مسئلهی دیگر از منظر مالی است.  قابلتوجهترین مزیتهای این الگوریتم این است که انرژی برق بسیار کمتری مصرف کرده و خطر متمرکزسازی ندارد که ممکن است با حملهی PoW نسبت به 51 درصدی همراه باشد.  در پاراگراف بعدی توضیح خواهیم داد اینها )گرههای خبره( چه هستند و چرا برخی سکهها آن را دارند و برخی دیگر خیر.  » سوخت « است که erc دارای توکنهای 20 1. برای اطلاع بیشتر به

معاملات الگوریتمی مراجعه کنید.
 ممکن است دربارهی شنیده باشید.  اگر به واحدی است که با استفاده از آن میتوان قدرت تجهیزات کامپیوتری را برای :Hashrate .  Bagholder 12 || ارز دیجیتال بازار خرسی-گاوی 1؛ بازار خرسی به این معناست که سرمایهگذارها انتظار دارند قیمت سکهها افت کند.  هر کامپیوتر، تمام یا بخشهایی از بلاکچین را ذخیره میکند.  ما به این دلیل تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتیم تا به افراد کمک کنیم نسبت به چیزی که در حال خرید آن هستند، درک پایهای داشته باشند و از یک بیتکانکت 1 دیگر اجتناب کنند
 ما، مارچین کاسپرچیک 1 و ماروین نیوفیند 2، سرمایهگذارهای تماموقت رمزارزها هستیم.  NVIDIA یا ASUS )لطفاً توجه کنید هنگامی که دربارهی استخراجکنندههایی صحبت میکنیم که 2+2 را حل نمیکنند بلکه با امتحانکردن مقادیر =X آنها ،» حل میکنند « کارها را .  ما از قبل میدانیم که هر بلاکی از دیگری تبعیت میکند ولی گاهی اوقات بلاکچین به دو بخش تقسیم میشود که ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد.  )از چیزی که به نظر میرسد پیچیدهتر است(.  تفاوت بین توکن 1 و سکه با بررسی ارزهای مختلف، متوجه میشویم که برخی از آنها سکه )به عنوان رایجترین انواع( و برخی توکن نامیده میشوند
.  میتوانید این الگوریتم را با مشاوران اقتصادی مقایسه کنید؛ شما به کسی با امتیازهای خوب و احتمالاً توصیههای شخصی اعتماد میکنید ولی اگر امتیازهای منفی داشته باشند، احتمالاً از او دور خواهید ماند.  در واقع اطلاعات به تنهایی در یک محل ذخیره نمیشوند؛ بلکه روی میلیونها کامپیوتر در شبکه، ذخیره میشود. 5 درصد دست آورید(.  این کار میتواند بیشتر از خود قهوه هزینهبر باشد و ممکن است چندین ساعت طول بکشد تا تراکنش مخابره گردد
 آنگاه پائول LTC به اندازهی ده BTC بیایید فرض کنیم یک خود را به بلاکچین لیتکوین میفرستد.  برخلاف استخراج فعالانهی یک رمزارز برای به وجود آمدن اجماع، کاربران الگورتیم اثبات سهم به شکل فعالانهای برای پاداش میگیرند.  برخلاف بسیاری از کتابهایی که دربارهی موضوع رمزارزها نوشته شدهاند؛ اما جنبههای عملی و روشهای سرمایهگذاری را فراموش کردهاند، این کتاب قصد دارد راه ورود سادهای به بخش فنی و همچنین بخش اقتصادی، فراهم کند.  این بدان معناست که هر ارزی که روی بستر بلاکچی ن دیگری ساخته نشده باشد و از منابع کدی خودش استفاده کند، به عنوان سکه تعریف میشود.  تمامی انواع رمزارزها براساس یک سیستم توزیع هستند؛ بنابراین اغلب مانند دفاتر کلی که توزیع شدهاند، توصیف میشوند
 البته افراد نمیتوانند اسامی سایرین را ببینند و تنها اطلاعات قابل رؤیت، آدرسهای عمومی هستند(.  ممکن است دلایل تقسیم کوچک یا بزرگ باشند، به عنوان مثال، یک بهروزرسانی یا تغییر قابل توجه که شبکه را تقسیم میکند.  مثالی از چنین تغییر کوچکی میتواند باشند )یعنی بلاکچین بهروزرسانی شده است(.  ممکن است بپرسید هرکدام از اینها چه هستند؟ هنگامی که در حال ایجاد حساب ایمیل هستید، ابتدا بررسی میکنید آدرسی که میخواهید از قبل توسط کسی گرفته شده است یا نه، و سپس رمز عبوری انتخاب میکنید.  اما در یک شبکهی غیر متمرکز، با توجه به اینکه خبری از کنترل مرکزی و نگهداری حسابها نیست، مسئله متفاوت است
 این کار، شانس این را ایجاد میکند که لازم نباشد هر تراکنش روی بلاکچین ذخیره شود بلکه تنها خروجی چندین تراکنش A has 10€ A has 10€ A has 10€ A has 10€ A sends 10€ to B B has 10€ بلاکچین || 31 روی بلاکچین ذخیره گردد، بدین معنا که نیازمند تنها دو عملیات  یکی برای باز کردن کانال و یکی برای بستن آن  هستیم.  ارزهایی که از زمینهی اقتصادی/ مالی برآمده و شور و هیجان زیادی نسبت به رمزارزها ایجاد کرده است.  این گروه افراد در حال حاضر از بیتکوین استفاده میکنند.  بدون اینکه سیستم در حال کار باشد، شروعکردن فرایند مقدور نیست.  صرف نظر از اهمیت دلیل آن، تاریخچهی بلاکچین همواره ثابت باقی میماند
 در مقابل، دو پایه و اساس دیگر برای رمزارزها وجود دارند: تنگل و هشگراف.  16 || ارز دیجیتال دومین نوع از بلاکچینها، کنسرسیومی 1 یا همان انواع ائتلافی است.  برای سادهتر کردن آن، میتوانیم تولید کل بیتکوین به خروجی کل طلا را مقایسه کنیم و ببینیم چند بشکه نفت برای هرکدام مصرف میشود.  کاربران در این نوع بلاکچین به صورت ناشناس یا شبهناشناس شرکت میکنند )بدین معنا که با اینکه افراد میتوانند به صورت ناشناس مشارکت کنند اما در واقع تراکنشهای انجام گرفته محاسبه شده و برای کاربر نهایی لحاظ میگردند؛ بنابراین کاربران به طور کامل و 100 درصدی ناشناس نیستند(.  اگر به تازگی وارد فضای رمزارزها شدهاید، مراقب افرادی که توصیههای اشتباه میکنند، باشید


آموزش ارز دیجیتال

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی